Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Október 28. Szerda  Simon

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

Egyháztörténeti mozaikok. Piarista vezetés alatt a Kecskeméti Egyesített Gimnázium (1944-1945)

75 éve történt

2020.07.31. 00:00

Rendkívüli idők rendkívüli döntéseket követelnek. Ilyen döntése volt 1944 novemberében Frigyesy Ferenc városi népművelési titkárnak, a tanfelügyelőség akkori megbízott vezetőjének, hogy az áldatlan állapotok ellenére újraindította a háborús harcok miatt félbeszakított 1944/45-ös tanévet. Összegyűjtött minden – az akkor a városban található – tanköteles tanulót, és életre hívta Kecskeméti Egyesített Iskolák név alatt a város egyetlen oktatási intézményét, amelyből pár hét múlva kinőtt Kecskeméti Egyesített Gimnáziuma amelynek vezetésével Mészáros Imre piaristát bízták meg. Nem véletlen, hogy őrá esett a választás, hiszen rendtársával dr. Gulyás Istvánnal utolsó kecskemétiként hagyták el a várost 1944. október végén és az első pedagógusokként tértek oda vissza november elején. Ők kezdték meg számba venni és összegyűjteni a városban csellengő, gazdátlan ifjúságot. Természetesen jó személyes kapcsolatok is megalapozták a döntést. A megbízott tanfelügyelő akkor 6. osztályos gimnazista fiának volt korábbi osztályfőnöke Mészáros Imre.  

Cigány Péter, Buki Tibor, Gyöngyösi János, Vass-Eysen Ervin, ?, Kozák Endre, Szécsényi János, Toriska Tibor, Várnagy Endre.
Második sor balról: 
?, Simon ?, Berényi Márta, Tóth Ilona, ?, Mészáros Imre piarista, Kardos Irén, Bende Ilona, Tajti Mária, Ludvigh Klára.
Harmadik sor balról: 
?, Bónis Árpád, ?, ?, Szalay Károly, Szentendrei László, Frigyesy Ferenc, Póta Iván, Goóch László, F. Tóth László, ?, Somodi József.
Negyedik sor balról: 
Ungár Endre, Domján Lajos, Vásárhelyi László, Hunyadi ? , Virágh István, Németh Ernő, Benedek Sándor, ?, Ágoston László, ?, Szabadi Sándor, Szelner György, Tóth László

Kecskeméten, a közismert háborús események miatt már az 1943/1944-es tanév is korábban ért végett. A város iskola épületeinek egy részét katonai célokra foglaltak le a hatóság. A piaristák  1933-ban átadott iskolapalotájába pl. magyar-német hadikórház költözött. A meghosszabbított nyári szünidőben leventeképző és légoltalmi tanfolyamokon vettek rész a nagyobb kecskeméti diákok.

A világi tanárok pedig bevonultak.

            A front közeledése miatt az 1944/1945–ös iskolaév nem kezdődhetett meg a meg a szokott szeptember eleji időben. Október első napjaiban megnyitották ugyan a tanévet, de az oroszok váratlan előretörése miatt érdemi tanításra már nem került sor.

            Beregffy Károly nyilas honvédelmi miniszter a várost rendeletileg hadműveleti területnek nyilvánította, és elrendelte a város kiürítését, a lakosság kitelepítését. A nyilas hatalom Budapest előterében itt kívánta az orosz támadást megállítani. Kecskemét több tízezres civil lakossága földönfutóvá vállt. A város diáksága szüleikkel együtt Dunántúl vagy Budapest irányába menekült. Ugyanakkor nagyon sokan kerestek menedéket a város környéki tanyavilágban.

            Súlyos harcok után Kecskemét november 1-jén végleg a szovjet hadsereg kezére kerül. (A város ostroma alatt sok halottat temettek a hadikórházként szolgáló Piarista Gimnázium mögötti Gyenes-téren ásott tömegsírokba.

            November 2-án a városból elmenekült lakosságot a kecskeméti templomok harangzúgása hívta újra haza. Ennek nyomán a közeli tanyavilágból lassan kezdett visszaszivárogni a lakosság. Mészáros Imre és dr. Gulyás István piaristák voltak az első tanárok akik visszatértek a kifosztott városba.  (A piarista gimnázium és a rendház minden felszerelését és bútorzatát is tönkretették vagy széthurcolták.) November közepére csatlakozott hozzájuk néhány lelkes világi tanár és tanító, így hozzáláthattak az iskoláskorú gyerekek összegyűjtéséhez.

            November 18-án Frigyesy Ferenc népművelési titkár, a tanfelügyelőség akkori megbízott vezetője a város polgármesterének, a megszálló orosz csapatok által kijelölt Váradi Józefnek a megbízásából beindította a kecskeméti iskolák működését. A város összes tanköteles diákját összevontan - Kecskeméti Egyesített Iskolák - névvel az Ókollégium épületében helyezte el. A középiskolások első tanárai Mészáros Imre és dr. Gulyás István piaristák lettek. Megkezdődhetett a rendszeres tanítás, így folytatódhatott az októberben félbeszakadt 1944/1945-ös tanév.             Decemberre már öt gimnáziumi oklevéllel rendelkező tanára volt az egyesített iskolának: Hajagos M. Mária, az angolkisasszonyok intézetének házfőnöke, dr. Beke Ida római katolikus leánygimnáziumi tanárnő, Gombkötő Antal nyugalmazott tanfelügyelő, okleveles gimnáziumi tanár, valamint Mészáros Imre és dr. Gulyás István piaristák. Később bekapcsolódtak a tanításba özv. Kerekes Ferencné, Kovács Bálintné, Lázár M. Juliánna, Csiszár Albert és Hatvani Lajos tanítóképző intézeti tanárok, Horák Jenő okleveles középiskolai tanár, Bakos Kálmán és Gémes Mihály római katolikus lelkészek, Mester István Marosvásárhelyről menekült református vallástanár, valamint Kuthy Erzsébet, az angolkisasszonyok leánygimnáziumának 1943-ban végzett növendéke. December végéig háromtagú városi bizottság szervezte, irányította Kecskemét szétzilált és csonka oktatási hálózatát. Tagjai Gombkötő Antal tanfelügyelő, Barcza József, a kereskedelmi iskola igazgatója és Frigyesy Ferenc népművelési titkár voltak.

            1945. január 2-án az új polgármester, Tóth László által összehívott városi oktatási értekezlet döntött a városi elemi iskolák, gimnáziumok és képző intézmények szétválasztásáról. A város négy gimnáziuma (Angolkisasszonyok Ward Mária római katolikus Leánygimnáziuma, Református Nőnevelő-intézet Leánygimnáziuma, Piarista Gimnázium és a Református gróf Tisza István Gimnázium) Kecskeméti Egyesített Gimnázium néven Mészáros Imre piarista tanár igazgatása alatt folytatta a munkát.

            Ekkor váltak ki a tantestületből a képzős tanárok: Csiszár Albert tanítóképző intézeti tanár, Horák Jenő tanár, Bakos Kálmán és Gémes Mihály római katolikus hitoktatók, január 15-én pedig Kovács Bálintné tanítóképző intézeti tanárnő s a közben kisegítő tanárként átmenetileg alkalmazott Bite Margit és Bánó Gergely.

            Az egyesített gimnázium kezdetben maradt az Ókollégiumban, majd átköltöztek az angolkisasszonyok Czollner téri épületébe. A tanítás három összevont csoportban folyt (1-2., 3-4. és 5.-8. osztályok). Jelentősen megnőtt a diákok száma, januárban már elérte a 120-130 főt, Emelkedett a tanítás színvonala. Ekkor már tantárgyszerű tanítás folyhatott. Februárban új  csoportbeosztást vezettek be, önállóvá vált az első, a második, a harmadik, és negyedik osztály. Összevonva maradt az ötödik a hatodikkal, valamint a hetedik a nyolcadikkal. A tantestület január közepétől újabb tagokkal bővült, ekkor kapcsolódott be a tanításba Kádár József piarista, Acsay Vilmos római katolikus leánygimnáziumi énektanár, valamint kisegítő tanárként két egyetemi hallgató: Kerekes Tibor és Révész Sándor. Nem sokáig maradhatott az egyesített gimnázium a Czollner téren. Február elején az angolkisasszonyok épületéből is szovjet hadikórház lett. A tanítás ezután két Batthyány utcai magánházban folyt tovább. A hónap folyamán újabb hét tanár tért vissza Budapestről: Csoma Mária református gimnáziumi tanárnő, Soror Erdős Sarolta római katolikus leánygimnáziumi tanárnő, dr. Iván János piarista, Klein Gyula református fiúgimnáziumi tanár, Sz. Mihó Ida református leánygimnáziumi énektanár, dr. Tóth Tibor római katolikus leánygimnáziumi hittanár, valamint dr. Zányi László piarista. Az időközben Debrecenben felállt ideiglenes kormány rendeletének értelmében igazolási eljárás lefolytatása nélkül nem volt lehetséges tanároknak újra munkába állniuk. Mészáros Imre megbízott igazgató március 1-jén kelt felterjesztésében a 77-1945. M. E. rendelet 5. §-ára hivatkozva kérte, hogy a már munkába állt tanárokat és az újonnan érkezetteket az igazolási eljárás előtt is alkalmazhassa. A vallás és közoktatási miniszter engedélyével a visszatértek március 19-én bekapcsolódhattak a tanításba, így lehetővé vált a napról napra népesebbé váló ötödik és hatodik, illetve a hetedik és nyolcadik. osztályok szétválasztása.

            Az első félévi osztályozó értekezletre március 17-én került sor, ekkor már 219 tanuló teljesítményét értékelhették. A diákok rajzból, testnevelésből és kézimunkából nem kaptak jegyet, mivel tanárhiány miatt az első félév során ezeket a tárgyakat nem oktathatták. A félévi értesítőket itt is, mint minden kecskeméti iskolában, március 24-én osztották ki. Márciusra a város valamennyi iskolaépületét szovjet hadikórházzá alakították, így az egyesített gimnáziumnak, a polgári iskolával osztoznia kellett a Batthyány utcai magánházakon. Ekkor három egymás melletti magánházban folyt a tanítás 40 perces órákban a polgári iskolával váltakozva.

            Május elején visszaköltözhetett az egyesített gimnázium az angolkisasszonyok épületébe.  Időközben a tanulók létszámának állandó növekedése miatt az osztályok egyre zsúfoltabbá váltak. A párhuzamos osztályok megnyitására május 3-ig helyhiány miatt nem nyílt lehetőség.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

            Az alsó négy osztályban ekkor szétválasztották a leányokat és a fiúkat. Az 50-es létszámú elsős, a 48 fős másodikos, és az 54 fős harmadikos leányosztály az angolkisasszonyok internátusában kapott helyet. A legmagasabb osztálylétszám a 4. b osztályé volt, ahol összesen 59 római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus és zsidó fiú tanult. A hónap folyamán újabb 13 igazolt pedagógus került vissza a katedrára. Ekkor váltak ki a tantestületből a kisegítő tanárok.

            A 24 végzős tanuló osztályozó értekezletét június 9-én tartották meg. Az írásbeli érettségi vizsgákra június 14-16-a között került sor, a szóbelik pedig július 2-án és 3-án zajlottak. A magántanulók is ekkor vizsgáztak. Az utolsó tanítási nap július 7-e volt. A 481 nyilvános tanuló eredményét lezáró osztályozó értekezlet július 13-ántartották meg. A tedeum és tanévzáró istentisztelet, a bizonyítvány osztás pedig július 15-én zajlott le.

            Ebben a tanévben diákotthon hiányában a vidéki tanulók elhelyezését csak magánházaknál lehetett megoldani. Azok a vidéki tanulók, akiket így nem tudtak elhelyezni, valamint a korábbi tanévekben vonattal bejárók számára egy miniszteri rendelet értelmében Izsákon és Lakitelken magániskolát, illetve tanfolyamot szerveztek. Izsákon február végén indult meg a tanítás 45 diák számára Radványi Nagy József nagykárolyból menekült állami gimnáziumi tanár vezetésével. Munkáját Baracska Gyula és dr. Bognár Imre református fiúgimnáziumi tanárok segítették. Lakitelken május 5-én kezdődött az oktatás Ifju Sebestyén piarista tanár irányításával.

            Az évzáró ünnepélyen Mészáros Imre igazgató beszédében kiemelte, hogy „az egyesített gimnáziumban a tanév folyamán milyen heroikus és példás munka folyt s milyen egészséges szellem és harmónia uralkodott.    

            A tanulóifjúság túlnyomó többsége minden elismerést megérdemlő szorgalommal, lendülettel és akarással végezte iskolai munkáját. Azonkívül az iskola többszöri költözködése alkalmával a legtöbben nemcsak szívesen, hanem egymással versengve vettek részt a hurcolkodásban, a romeltakarításban, az iskola épületek rendbehozatalában. Csak elfogódottsággal és büszkeséggel gondolhatunk azokra a jelenetekre, amikor a tanárok és tanítványok együtt hordták a padokat és az iskola egyéb felszereléseit, s együtt dolgoztak a tanítás és tanulás feltételeinek megteremtésében. Így egyrészt közelebb jutottak egymáshoz, másrészt pedig példát adtak arra, hogyan kell a közösséget szolgálni és a testi munkát megbecsülni.

            Az egyesített gimnáziumban a négy helybeli felekezet működött együtt. Gondolom, hogy ez az együttműködése nemcsak a tanárok és tanulók lelkében hagyott kitörölhetetlen nyomokat, hanem országos viszonylatban is példaadó volt. Mi nem beszéltünk a felekezeti békéről és egyetértésről, hanem megvalósítottuk. Sohasem azt néztük, hogy mi választhatna szét bennünket, hanem azt, ami összefűz. Az Ady-vers szellemében nemcsak négy-öt magyar hajolt össze, hanem valamennyien, tanárok és tanítványok egyaránt.”

            Mondta ezt akkor, amikor háború nagy megrázkódtatást jelentett személyes, és a kecskeméti piarista közösség életében is. A harcok elől a rendtagok egy része elmenekült. A város kiürítését követően a rendházat a csőcselék kirabolta. A szovjetek a gimnázium, a rendház épületét és a Mária-hegyi tanyát is lefoglalták. Utóbbi épületeiben lőszerraktárat rendeztek be. A tanya lakóit elűzték. Csak a templom maradt a piaristák kezén, ott azonban az orgonát menthetetlenül tönkretették. Kis idő múltával megkísérelték számba venni a tanári kart és a diákságot ért emberi veszteségeket is. Több kecskeméti piarista tanár is életét vesztette vagy a harcok, vagy a hadifogság nyomán fellépő betegségek nyomán. Vincze László kecskeméti születésű piarista 1945. január 27-án hunyt el a budapesti ostrom alatt az átélt szenvedések miatt. Szabó István a gimnázium világi rajztanára és hosszú ideig cserkészparancsnoka a hadifogságból hazatérve 1945. október 27-én tragikus hirtelenséggel, betegségben hunyt el. Dezső Lajos a gimnázium egykori torna tanára Kecskemét erőszakos kiürítése során először feleségét veszítette el, majd a budapesti ostrom során átélt háborús izgalmak nyomán váratlanul Kecskeméten hunyt el. Ezekben a hónapokban Mészáros Imre piarista mélyebben gyászolt. Ő 16 éves testvér öccsét veszítette el, akit a szovjet katonák fosztogatás közben lőttek agyon.

            A diákságot ért veszteségek összeszámláláséra ekkor még nem nyílt lehetőség. Egyedül Détári Pál 4. osztályos tanuló erőszakos haláláról emlékezett meg az iskolai évkönyv. A végső összesítés majd csak három és fél évtized után készül el, amikor 1989-ben Puppert József igazgató emléktáblán örökítette meg a piarista diákáldozatok neveit.

A háborús események miatt korábban egyesített négy városi gimnáziumot 1945 nyarán újra szétválasztották. Ez akkor biztos jele volt a békés konszolidáció kezdetének. Az intézmények már önállóan is képesek voltak talpon maradni. Megkezdték a háborús károk helyreállítását. Emlékül azonban valamennyien magukkal vihették, szívükben őrizhették Mészáros Imre megbízott igazgató búcsúztató szavait: „Összehajoltunk, megértettük, becsültük és szerettük egymást, mert mindnyájan magyarok, a magyar ugar, a magyar humusz munkásai, a magyar jövő építői vagyunk, és mert magyarok akarunk maradni.”

 

Kozicz János

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Futsal: a Berettyóújfalu érkezik a kupában a Scoregoalhoz

Futsal: a Berettyóújfalu érkezik a kupában a Scoregoalhoz

Október 28-án, szerdán 11:00 órakor kisorsolták a férfi futsal Magyar Kupa 3. fordulóját. A ...

Októberi pódiumbeszélgetés hamarosan a KTV-n

Októberi pódiumbeszélgetés hamarosan a KTV-n

Kedden este újabb három vendéggel folytatódott a neves, helyi személyiségeket bemutató pódiumbesz...

Hűség, hűtlenség, humor és romantika - Szerelmes levelek az Agóra színpadán

Hűség, hűtlenség, humor és romantika - Szerelmes levelek az Agóra színpadán

Két legendás színész és egy legendás előadás – nem túlzás a jelző az Orlai Produkciós Iroda...

Ittasan okozott halálos balesetet, letartóztatását indítványozza az ügyészség (frissítve)

Ittasan okozott halálos balesetet, letartóztatását indítványozza az ügyészség (frissítve)

A Kecskeméti Járási Ügyészség halált okozó ittas járművezetés bűntette miatt letartóztatását indí...

Bajnoki aranyak és sikeres rendezés a kecskeméti Junior Országos Bajnokságon

Bajnoki aranyak és sikeres rendezés a kecskeméti Junior Országos Bajnokságon

Kecskemét adott otthont a 2020. évi Junior Országos Bajnokságnak a Bóbis Gyula Sportcsarnokban. A...

Nem lesz ökumenikus istentisztelet november 1-jén (videóval)

Nem lesz ökumenikus istentisztelet november 1-jén (videóval)

Idén más lesz a Mindenszentek ünnepe a koronavírus-járvány miatt. Nem indítanak temetői buszjárat...

11. alkalommal SZÍN-TÁR találkozó

11. alkalommal SZÍN-TÁR találkozó

A koronavírus járvány miatt márciusban elhalasztott találkozó november 8-12. között kerül megrend...

Betörtek a Védőháló adománygyűjtő boltjába (videóval)

Betörtek a Védőháló adománygyűjtő boltjába (videóval)

Betört valaki a Védőháló Karitatív Egyesület adománygyűjtő boltjába a hétvégén. Készpénzt, női ru...

A Neumann János Egyetemért Alapítvány megvásárolta a kecskeméti egyetemi CAMPUS-t fejlesztő társaságot

A Neumann János Egyetemért Alapítvány megvásárolta a kecskeméti egyetemi CAMPUS-t fejlesztő társaságot

Megvásárolta az új kecskeméti egyetemi CAMPUS első ütemét megvalósító Kecskeméti Duális Oktatás Z...

A Kisvárda érkezik a MOL Magyar Kupában

A Kisvárda érkezik a MOL Magyar Kupában

NBI-es csapat érkezik szerdán a Széktói Stadionba. 13:00-ás kezdéssel a Kisvárda Master Good lesz...

Pestiek a Budai utczában: Katartikus előadással folytatódik a felnőtt sorozat

Pestiek a Budai utczában: Katartikus előadással folytatódik a felnőtt sorozat

Őrültség-e önpusztító módon akár teljes magunkat is odaadnunk, ha a másiknak szüksége van rá? Ego...

Megszűnt az Ölelő Kéz Alapítvány gyógyászati szolgáltatása

Megszűnt az Ölelő Kéz Alapítvány gyógyászati szolgáltatása

Az Ölelő Kéz Alapítvány 2020. július 31-én megszüntette gyógyászati tevékenységét a Kecskeméti Fü...

Fogadóórát tart Király József

Fogadóórát tart Király József

Fogadóórát tart Király József, a kecskeméti 8-as számú körzet egyéni képviselője november 5-én, c...

Villámgyors a mobiljegy érvényesítése Kecskeméten (videóval)

Villámgyors a mobiljegy érvényesítése Kecskeméten (videóval)

Október 17-től a buszok első ajtaja mellett kihelyezett QR-kód beolvasásával lehet érvényesíteni ...

Zajlik a kecskeméti iskolák fertőtlenítése

Zajlik a kecskeméti iskolák fertőtlenítése

Kecskeméten is nagy erőkkel folyik az oktatási intézmények fertőtlenítő nagytakarítása. A szakemb...

Ittas vezetők buktak le Kecskeméten (videóval)

Ittas vezetők buktak le Kecskeméten (videóval)

A Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai az elmúlt hétvégén több ittas vezetőt őrizetbe vettek....

Maradj Egészségben Klub indul

Maradj Egészségben Klub indul

Az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében novemberben újra indulnak a "Maradj Egészségben K...

Futsal: karanténban Scoregoal felnőtt csapata

Futsal: karanténban Scoregoal felnőtt csapata

A Nyírgyulaj elleni meccset követően a kecskeméti csapat több játékosa is koronavírusra utal...

Hiába fizettek előre, nem láttak árut a becsapott vevők

Hiába fizettek előre, nem láttak árut a becsapott vevők

A Kecskeméti Járási Ügyészség 86 rendbeli csalás miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki, az egy...

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies