Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2020. Október 26. Hétfő  Dömötör

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

Kecskeméti sörtörténet...

A Dreher sör megjelenése Kecskeméten - Péterné Fehér Mária írása

Hajagos Csaba

2020.08.02. 12:33

Annyi a világ, amennyit beletöltünk” – hangzik a Dreher sör 21. századi szlogenje. De mi volt a helyzet a sörrel, a sörméréssel Kecskeméten a 21. század előtt?

Forrás: MNL BKML

Kecskeméten, a Levéltárban megmaradt iratok tanúsága szerint, még az 1730-as évek végén is csak a bor- és pálinkamérést szabályozta a város elöljárósága: „A város kocsmáin, ünnepnapokon reggeltől fogva másnap reggelig, mint dolgozó napig, sem bort, sem pálinkát mérni nem szabad”. Csak a borról és pálinkáról való rendelkezés nem meglepő, hiszen már egy 11. századi oklevél is említést tesz Kecskemét környéki szőlőkről, a török hódoltság korában pedig már számottevő szőlő- és gyümölcstermesztés folyt Kecskeméten. 1707-re az adóköteles lakosság majdnem 80 %-a termelt olyan mennyiségű bort, amely az adóköteles mértéket meghaladta. Kecskemét lakói a területi adottságból következően tehát jórészt bort, vagy pálinkát fogyasztottak a korai századokban. 1848 előtt a városi magisztrátus előjoga volt a húsmérésen túl a bor-, sör- és pálinkaárusítás. A bort és a pálinkát a város kocsmáiban mérték, az engedély nélküli, un. kurta kocsma tartását tiltották.

Sört valószínűleg azonban már a 18. század előtt is fogyasztottak a kecskemétiek. Erre utal, hogy 1688-ban a város perceptora lajstromába bejegyezte: „9 Junii Ser árába fizettem gar[as] 12, d[énár] 6”. Az is feltételezhető, hogy a város kocsmáiban sört is mértek. Egy 1717. évi megyegyűlésen meghatározták a sör fogyasztói árát a megyei településekre vonatkozóan. (A korabeli országos törvények szerint minden áru árának meghatározása a megyékre tartozott.) 1717-ben a megye határain belüli mezővárosokban és falvakban 1 csöbör (41,97 l) sör árát 1 forint 40 dénárban állapították meg. „Kecskemét felé 1 csöbör sör ára a fa magasabb ára miatt 1 forint 50 dénár”. A sört Kecskemétre más településekről hozhatták be, mert helyi sörfőzésről a 18. század vége előtt nem tesznek említést az iratok. Hiteles adat van arra vonatkozóan, hogy pl. Pesten sörfőző céh működött, melynek szabályzatát VI. (magyar királyként III.) Károly 1722-ben hagyta jóvá. (Érdekes, hogy a szabályzatban megemlített sörfőző mesterek mind németek voltak: Reider János, Schmidt Gotár, Eichmajer Gáspár és Aurer János.) A pesti sörcéh szabályzata a Bécsben, I. Lipót által1696-ban jóváhagyott német nyelvű szabályzatot vette alapul.

A sörmérés lés feltehetően a fogyasztás a 18. század végé lendült fel Kecskeméten, mikor 1793 februárjában a Tanács – „… minekutána a mostani Bor szűkinek üdeiben a város jövedelmeinek szaporítása tekintetibül” – egy Serháznak építését elhatározta. A Serház felépítése, főzőüstökkel, kádakkal való felszerelése 6.669 rénes forintjába került a városnak. A Serházhoz lakóház, istálló, szín és az udvaron egy kút tartozott, továbbá egy pálinkaház. A városi Tanács a Serházat bérbe adta vállalkozóknak. Az első bérlő Petz János serfőző mester volt (1794-1798). Évi 2000 rénes forintért bérelte Petz a Serházat és házánál, valamint négy városbeli kocsmában árulhatta a megkövetelt „jóféle” sört. Ezen kívül egy városi pincét is rendelkezésére bocsátott a város, ahonnan a Szent Gordián és Szent Lőrinc napi vásárok alkalmával is mérhette sörét. 1811-ben már egy szárazmalom és Monostoron 50 hold föld is a bérlemény részét képezte. Ekkor Sárközy Benjamin táblabíró, Tóth Imre és Hertzeg Sámuel vette bérbe hat évre a Serházat. A három fős „társulat” valószínűleg belebukott a sörmérésbe, mert sok adósságot hátra hagyva 1812-ben odébb álltak. A felgyűlt adósság miatt 1813-ban az elöljáróság már a Serház eladásán gondolkodott (33.000 forintért tervezték eladni), amikor Majerfy Ferdinánd bérlőnek jelentkezett. Az általa ajánlott 500 forint évi bért a városvezetők azonban túl kevésnek találták, végül egy szegedi „kitanult serfőző mesterrel”, Haaszlinger Mihállyal kötött a város bérleti szerződést. A bérleti díj évi 4.000 forint volt, és az elöljáróság kikötötte, hogy évente, „midőn kívántatni fog” a városnak 10 hordó jóféle sör jár.

Ettől kezdve a sör máshonnan való behozatala tilos volt, de a serélesztőnek akármely helyről való behozatalát nem tiltották. 1824 és 1830 között Schödl Lőrinc és neje bérelték a Serházat, évi 3.000 forintért. 1830-tól a Serház bérleti szerződésében kikötötték, hogy a bérletről sem a bérlő maga, sem hozzátartozói nem mondhattak le a szerződési időn belül. A bérlet feltételei között szerepelt, hogy „a kik ezen Ser Házat árendába ki venni, és arra licitálni kívánnak, ha szinte külföldiek légyenek is, jó erköltsű esméretes magok viseletén kívül elegendő vagyonbeli tehetséggel bírjanak”. A bérleti díj ekkor már évi 4.850 forint volt. A Serház bérletéhez tartozott Monostoron 50 hold föld (ezen állatot nem tarthatott a bérlő), egy szárazmalom, pálinkaház 2 üsttel, 120 véka árpa, 94 font csehországi komló, hordók, kádak, kazánok és egyéb eszközök, valamint évente 50 öl fa. A sört iccénként (1 icce 0,85 l) mérték öt helyen a városban: a Kávéháznál, az Arany Sas vendégfogadónál, a szűrszabó pincénél és két magán személy (?) házánál. 1830–1836 között Brukker János, 1844–1850 között Czenner Kazimir, 1850–1856 között P. Fekete István – mint az árverésen legtöbbet ígérő – bérelte a Serházat. Utóbbi szerződésében már az szerepelt, hogy a malom melletti kocsmán, egy vásári pincén, vendégfogadóban (ekkor már csak a Bak volt) és Kávéházon kívül „12 tetszése szerint választandó, de bátorságos helyeken sert mérhet, melly helyeket azonban jóváhagyás és szükséges felügyelés végett a Kapitányi Hivatalnak bejelenteni tartozik”. Továbbra is tiltották idegen helyről a sör behozatalát, de a haszonbérlő köteles volt a város szükségletére elegendő és jó minőségű sört tartani, ellenkező esetben „az idegen jó sernek és serélesztőnek behozatása és árulása meg fog engedtetni”.

Az 1860-as évektől kezdve a város Tanácsa már külön adta bérbe a Serházat (ezt egy évre szóló szerződéssel) és a városi sermérési jogot (ezt négy évre), valamint a sörmalmot. Az 1860-as években a Serház bérlői között szerepelt Schweiger Bernát, Csillag Gábor, Sárközy György, Kosztolányi István. A bérlőktől már kezes állítását is elvárták. A sörmérési jogot 1862–1866 között Salamon Imre és Dunszt Ferenc szerezte meg. 1865-től azonban már nem csak a sörmérési jogot adta haszonbérbe a városi elöljáróság, hanem a sörbehozatali jogot is. Az 1865. január 1-én kötött szerződés szerint: „Kecskemét város javadalmaihoz tartozó sörbehozatali és mérési jogot, Pálinka méréssel kapcsolatban egy, a volt serházi épület mögött a vásártéren levő pincével 1865. január 1-ső napjától 1867-ik évi December 31-i napjáig, vagyis három évre” Schwarcz Móric bérelte. A szerződés szerint a sört a vásári pincénél, a vendégfogadón és kávéházon kívül 27 helyen tetszés szerint mérhette a vállalkozó. Megengedték Schwarcznak, hogy a megengedett helyeken pálinkát is mérjen, de bort nem árusíthatott. Az 1860-as évektől tehát több személy is hozhatott be sört a városba és mérhette azt, de kizárólag a Tanács engedélyével, szerződésben rögzített feltételekkel.

Dreher Antal hivatalosan 1871-ben kötött szerződést Kecskemét várossal sörének árusítására. Dreher Antal sörgyára már 1864-ben akarta sörét Kecskeméten árusítani. A városi Kapitányi Hivatal iktatókönyvi bejegyzés szerint levelet küldtek Beretvás Pálnak. Maga a levél azonban nem maradt meg. Az 1871-es szerződés szerint: „Kecskemét Szabad Királyi Város [jogilag nem volt Kecskemét sz. királyi város, az 1870: 42. törvénycikk szerint pedig már törvényhatósági jogú város lett – szerző] javadalmaihoz tartozó sörbehozatal és sörkimérési jog a vásártéren levő egy pinczének használatával együtt haszonbérbe adatott a fent megnevezett [Dreher Antal] bérlőnek három év tartamára, vagyis 1871-ik év Január havának 1-ső napjától kezdve 1873. Deczember havának 31-ik napjáig”.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

A Dreher sör történetének kezdete 1796-ra nyúlik vissza, amikor Franz Anton Dreher (1735–1820) megvásárolta az 1632-ben alapított Klein-schwechati Városi Serházat. Fia I. Dreher Antal (1810–1863) Ausztriában, Münchenben és Angliában tanulta ki a sörkészítés mesterségét. Schwechatra hazatérve 1840-ben bevezette az alsóerjesztésű sörtechnológiát, kikísérletezett egy új sörtípust, a Lagerbiert. (Később ennek köszönhette a „sörkirály” címet.) I. Dreher Antal 1856 és 1860 között többször járt Pesten, mivel egy Münchenben tanult pesti sörfőző mesternek – Schmidt Péternek – a kőbányai sziklapincében érlelt söre felkeltette érdeklődését, nem utolsó sorban konkurenciát látott a sikeres kőbányai sörben. Drehernek 1862-ben sikerült megvennie a cseh, osztrák és bajor konkurenciával küzdő Kőbányai Serház Társaság serfőzdéjét. A sörkészítés pesti fellendítése, az épületek bővítése már fiára maradt. II. Dreher Antal (1849–1920) még csak 14 éves volt apja halálakor, csak 1870-ben vette át a négy Dreher serfőzde (Schwechat, Kőbánya, Triest, Michelob) vezetését. A technológia fejlesztése, a kapacitás növelése révén a kőbányai hamarosan Magyarország legnagyobb sörgyárává vált. A 19. század végén egyre-másra épülő magyarországi sörgyárak (Polgári 1892, Király 1894) sem tudták megtörni Dreher Antal Serfőzdéjének fejlődését. (A négy gyárból álló konszern 1890-ben mintegy 1,2 millió hl sört termelt.)

Dreher a sörét Kecskeméten a vásártéri pincénél, a vendégfogadóban, a kávéházban és ezeken kívül tetszés szerint 24 helyen árulhatta, amely helyeket jóváhagyás végett be kellett jelentenie a Polgármesteri Hivatalnál. A bérleti díj 7.200 forint volt, amit negyedévenként egyenlő részletekben kellett fizetnie. A fizetés elmulasztását 6 %-os – lejárattól számított – kamattal büntette a város. Minden felmerülő költséget (adó stb.) magának a bérlőnek kellett fizetni. A szerződés szerint Dreher köteles volt a legjobb minőségű sörrel ellátni a várost. A minőséget esetről-esetre egy külön erre a célra alakult bizottság ellenőrizte. A bizottság orvosokból, „elismert jó ízlésű sörfogyasztókból”, valamint a Kapitányi Hivatal egy kiküldött tagjából állt. A bizottság vizsgálta a sör tisztaságát, a hab fényességét. Ugyanakkor a sörnek határozottan komló zamatúnak kellett lennie, malátacukor tartalmának pedig legalább 6 %-nak. Ha a sör minősége nem felelt meg, a bizottság el is utasíthatta a sörmérést, az engedélyt másnak adhatta. Dreher azonban kiváló minőségű sörrel szolgált pesti gyárából, így az 1873-ban lejáró szerződését meghosszabbíthatta a várossal.

1875-ben Kecskemét város más célra vette igénybe a Serházat. Korábban a Kecskemétre rendelt katonaságot – laktanya híján – a lakosság között osztották szét elszállásolásra. Ezt a terhet akarta enyhíteni a város azzal, hogy a Serházat laktanyává alakíttatta át. (A század végén egymás után épült Kecskeméten lovassági és gyalogsági laktanya, így 1896-ban az ún. Serház-laktanya már nem a katonaság igényeit szolgálta.)

1884-től egy újabb sörmérési helyszín jelent meg a szerződésekben, a nagytemplom előtt állt egy emeletes épület (emeletén a kaszinó helyiségei voltak) földszintjén is mérhettek sört a vállalkozók. 1884 és 1887 között Tomaskó Jakab – mint legtöbbet ígérő – kapott itt engedélyt sörmérésre.

Dreher Antal azonban a 19. század végén 20. század elején folyamatosan árusíthatta sörét Kecskeméten. 1896-ban házhelyet vásárolt a III. tized 165 helyrajzi szám alatt, melyen sör raktárt épített. 1901szeptemberében pedig helyi képviselője, Král Rudolf kérvényezte a városnál, hogy a Dreher telkén lévő raktárt jégkamrával bővíthessék. Még ebben az évben megépült a kamra, melyre 1902 januárjában kapták meg a használatba vételi engedélyt. Az első világháború előtt (1914-ben) Dreher újabb építkezésbe kezdett Kecskeméten. Feltehetően azért tudott terjeszkedni, mert söre a legnépszerűbb volt a városban.

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

A Kecskeméti Médiacentrumnál járt Szijjártó Péter

A Kecskeméti Médiacentrumnál járt Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter adott ma interjút a hiros.hu olvasóinak és a Kecskeméti Televíz...

Elindult a buszmegállók felújítása

Elindult a buszmegállók felújítása

Felújított, fedett buszmegállókat helyez ki több városrészben is a Kecskeméti Városüzemeltetési K...

Meglepett minket a Szeged, döntetlen a vége

Meglepett minket a Szeged, döntetlen a vége

A KTE HUFBAU a bajnokság 15. fordulójában a Szegedi VSE-t fogadta az NBIII. közép csoportjában. A...

Gabriela Spanic Kecskeméten

Gabriela Spanic Kecskeméten

Gabriela Spanic, a Paula és Paulina világhírű sztárjának közönségtalálkozóját rendezték vasárnap ...

Hétfőtől áramszünetek Kecskeméten

Hétfőtől áramszünetek Kecskeméten

Október 26-tól elsősorban Kecskemét belvárosában lesznek áramszünetek az NKM Áramhálózati Kft. tá...

Csodák márpedig léteznek…

Csodák márpedig léteznek…

Villámcsődület keretében köszönték meg az elmúlt negyed évszázad fáradhatatlan munkáját dr. Kelem...

Férfi asztalitenisz - Alulmaradt a kecskeméti csapat

Férfi asztalitenisz - Alulmaradt a kecskeméti csapat

Hétvégén rendezték meg a férfi asztalitenisz NB-II. Dél-Keleti csoportjának 6. fordulóját. A...

Bohém Fesztivál a Hírös Agórában és online is

Bohém Fesztivál a Hírös Agórában és online is

Rendhagyó módon zajlik péntek óta Kecskeméten a 29. Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál. A já...

Visszavágott a Kaposvár

Visszavágott a Kaposvár

A 14. fordulóból előrehozott bajnoki összecsapással folytatódott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét sz...

Rossz formában lévő, de motivált Szegedet fogad a KTE HUFBAU vasárnap

Rossz formában lévő, de motivált Szegedet fogad a KTE HUFBAU vasárnap

A KTE HUFBAU a bajnokság 15. fordulójában a Szegedi VSE-t fogadja vasárnap a Széktói Stadionban. ...

Ilyen volt az Aranyhomok Portéka Vásár szombaton

Ilyen volt az Aranyhomok Portéka Vásár szombaton

Ételek, italok, lakásdíszek és már karácsonyi ajándékok közül is válogathatnak az Aranyhomok Port...

Több mint hatszázan álltak rajthoz a 112. mezei futó bajnokságon

Több mint hatszázan álltak rajthoz a 112. mezei futó bajnokságon

Szombaton délelőtt elrajtolt Magyarország 112. mezei futó bajnoksága. Az ország minden pontj...

Vízilabda edzőtábor lesz a Kecskeméti Fürdőben

Vízilabda edzőtábor lesz a Kecskeméti Fürdőben

A Kecskeméti Sportiskola vízilabda szakosztálya október 26-30. között edzőtábort tart a fürdő 25 ...

Francia tanárgyilkosság: A bevándorlók sokszor úgy érzik, cserben hagyta őket a köztársaság

Francia tanárgyilkosság: A bevándorlók sokszor úgy érzik, cserben hagyta őket a köztársaság

Brutális terrorcselekmény történt múlt pénteken Franciaországban: egy szélsőséges csecsen iszlami...

Vasárnapig tart a vásári forgatag a Deák téren

Vasárnapig tart a vásári forgatag a Deák téren

Már az első nap nagy volt az érdeklődés az Aranyhomok Portéka Tanyai Termék és Kézműves Vásáron, ...

Nézd meg a legnagyobb sztárok koncertjeit a nappalidban!

Nézd meg a legnagyobb sztárok koncertjeit a nappalidban!

A Csík zenekar koncertje is megtekinthető a Raktárkoncert-sorozat programjában. A Raktárkoncertek...

Megkoszorúzták az 1956-os emlékművet Kecskeméten

Megkoszorúzták az 1956-os emlékművet Kecskeméten

Bár a koronavírus-járvány miatt idén az október 23-ai városi megemlékezés elmaradt, ma délel...

2020.10.23. 11:51

25 kép

Kecskemét, koszorúzás, 1956, október 23.

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies