Kecskemét TV Kecskemét TV Kecskeméti lapok Kecskeméti lapok Gong rádió Gong rádió Keol Keol MONTÁZS magazin MONTÁZS magazin
Regisztráció Regisztráció Regisztráció Kecskemét város Kecskemét város

Naptár 2021. December 7. Kedd  Ambrus

EUR: --- Ft Árfolyam csökkenés

GBP: --- Ft Árfolyam növekedés

Hiros.hu Facebook YouTube csatorna
Hirdetés

Új honvéd huszárkaszárnya építése Kecskeméten

Hadtörténeti érdekességek Kenyeres Dénes kutatásai alapján

2021.07.27. 00:00

  A Habsburg Birodalomban, az 1712-15 között ülésező Országgyűlésen döntöttek a rendek 1715-ben, a VIII. törvénycikkben az állandó hadsereg felállításáról. Attól kezdve létesült a hírös városban helyőrség. A XVIII. század második évtizedétől Kecskemét kiemelt katonai-törzskari állomáshely lett. A helyőrségben attól kezdve különböző alakulatok/lovas-, dragonyos-, vértes-, ulánusezred osztályai, századai/ állomásoztak felváltva. Csapatok csak alegység/század, esetleg osztály/ kötelékben szállásoltak Kecskeméten s a környező településeken megosztva, általában magánházaknál. Tehát a kezdetekben, egyáltalán nem voltak a helyőrség területén kaszárnyák és tiszti lakok sem.

Tiszti házak, Óbester-lak építése

A Kecskeméten állomásozó regimentek tisztjei részére már a XVIII. század első felében építettek lakásokat, de rövidesen mindez kevésnek bizonyult. A városban elhelyezett császári-királyi regiment legénységi állományát a lakosság házainál szállásolták el több évszázadon keresztül. A tisztek számára nehezen találtak megfelelő/alkalmas polgári házakat szállás céljára. Illetve a tehetősebb uraságok nem szívesen engedték a tiszteket a házaikhoz beszállásolni, ahol természetesen az istállókban a lovaikat is el kellett helyezni. Országos Regulamentumok/ellátási szabályok/rögzítették az elszállásolások föltételeit, a katonaállomány és a lovak részére adandó porciók nagyságát, mennyiségét. Mária Terézia királynő/uralkodott 1740-1780 között/ rendeletére Kecskeméten nyolc tiszti szállásházat kellett felépíteni.

    1755. szeptember 19-én a városi tanács ismét kaszárnya ügyeket tárgyalt. A császári- királyi Udvari Haditanács parancsára s annak anyagi támogatásával, egy sor katonai objektumot kellett építeni. A tizedek vezetőinek előírták, hogy fogatolt szekereket biztosítsanak építőanyag szállítására. 1765-ben adták át használatra az ún. Óbesterházat/ezredesi lak/, amely kissé kibővítve/átalakítva ma is áll. Az Óbesterház építési költsége 15 ezer forintba került. Az ezredesi lak provinciális barokk stílusban épült egyemeletes magasságban. /1925 óta már kétemeletes, a Katona József tér 8. szám alatt található/. A mindenkori állomáshely parancsnok hivatali apparátusának székhelye volt. A helyőrségben volt még katonai fogház, ahová a fegyelemsértőket helyezték el.  Természetesen a Kecskeméten állomásozó császári-királyi egységek részére különböző helyeken gyakorlóterek, lőterek is létesültek.

  Katonai Ispotály

   II. József császár/uralkodott 1780-1790/ parancsára 1783-ban felépítettek a hírös városban egy hadi kórházat, ún. katonai Ispotályt. Az egyemeletes copfstílusú, tízablakos, íves kapuzattal, boltozott kapualjjal ellátott épület 40 ággyal rendelkezett. Az udvarán befalazott árkádsor volt. A helyőrségben és környékén állomásozó császári-királyi regimentek beteg katonáit helyezhették csak el benne. Oda polgári egyéneket nem vehettek egészségügyi ellátás alá! Ez a Városháza mögött volt. A viszonylag jó állapotban lévő Ispotályt 1964-ben lebontották, pedig műemlékvédelem alatt állott! Ma a Szolgáltató Ház áll a helyén.

  

Kaszárnyaépítés Kecskeméten a XIX. század második felében

 

   Első Ferenc József császár 1871. március 15-én kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyta a Magyar Királyság területén lévő katonaság díszlokációját, a jövőre vonatkozólag. Akkor Kecskemét helyőrségben az alábbi katonai szervezeteket tervezték elhelyezni: Egy tartalék parancsnokság a 4. és 5. zászlóaljjal. Egy hadkiegészítési zászlóalj kerettel, egy lovassági alakulat kiegészítési kerettel, továbbá egy gyalogtiszti lovaglóiskola, egy élelmezési raktár és egy hadikórház.

    A XIX. században, a hosszú béke időszakában ismét halaszthatatlanná vált a kaszárnyaépítés hazánkban. Ugyanis évszázadok óta állandó gondok és bajok forrása volt a magánházaknál szállásolt/bekvártélyozott/ katonák viselkedése, erkölcstelen életmódja: ivászat, a hölgyek molesztálása, veszekedés, stb. /Ahol katonaság állomásozott, ott több házasságon kívüli gyermek született./ 

   Kiegyezést követően, a Honvédelmi Minisztériumban a II. csoport, 4-ik ügyosztálya foglalkozott a hadsereg alakulatainak elhelyezésével és beszállásolásával. A császári és királyi Hadügyminisztérium sürgetésére az Országgyűlés napirendre tűzte a kaszárnyaépítés felgyorsítását. A csapatok beszállásolásáról szóló 36. törvénycikk 1879-ben ismét rendelkezett a laktanyai férőhelyek felülvizsgálatáról. Sőt, az 1881. évi 31. törvénycikk, a katonai beszállásolásokról, rendkívüli anyagi kedvezményeket biztosított a vármegyéknek, a helyi önkormányzatoknak kaszárnyák létesítésére.

   A garnizonok felépítése után, ezeket a helyi hatóságok hosszú időre: 25, esetleg 50 évre bérbe adták a katonai kincstár részére. Tehát a városoknak jó beruházásnak számított 1-1 kaszárnya létesítése az adott helyőrségben. Profitálhattak belőle a város polgárai, a különböző iparosok, a kereskedők s a különböző intézmények is.  

   Mivel a hírös város már több mint 150 év óta kiemelt katonai állomáshelynek számított, a XIX. század második felében felépültek az itt települő lovas- és gyalogezredek részére a jelentős területtel rendelkező korszerű objektumok.

  

       Honvéd huszárlaktanya építése Kecskeméten

 

   A XIX. század végére, a hadseregek létszámának növekedése, a fegyverzet korszerűsödése következtében az előzőleg felépített garnizonok már kevésnek bizonyultak városunkban is. Ezért továbbra is napirenden volt a meglévő kaszárnyák bővítése és korszerűsítése.

   A Honvédelmi Minisztérium, az Árpád körúton lévő régi lovassági laktanyát egészségügyileg, felszerelésileg, illetve egyéb okoknál fogva korszerű kiképzésre már alkalmatlannak találta. Ezzel a problémával a XX. század elejétől kezdve foglakoztak Budapesten és Kecskeméten. A város közgyűlése a 390/1908. számú határozatával döntött egy új huszárlaktanya felépítése tárgyában. Az új huszárkaszárnyát a Szolnoki út és a Szlemenics köz által határolt tizenkét hold nyolcszáz négyszögöl területen tervezték létrehozni.

    Az építéshez szükséges telkek kisajátítását rövid idő múlva megkezdték. A tervezési munkálatok 1909 márciusában indultak. A szükséges költségvetés elkészítésére, a gyakorlati kivitelezésére, a munkálatok vezetésére és ellenőrzésére Rimanóczy Árpád és társa Maróthy Kálmán jelentkezett. Az általuk készített építési tervek és a költségvetés jóváhagyását követően, versenytárgyalást írt ki a város a garnizon épületeinek a kivitelezésére.

    Az első pályázat sikertelenül végződött. Az újabb pályázat alapján, a város közgyűlése Back Lajos budapesti műépítész és társa, Papp György ajánlatát fogadta el, meghatározva a szükséges pénzügyi feltételeket, valamint a kivitelezési határidőt. Közben befejeződött a szükséges földterületek kisajátítása.

   A huszárkaszárnya építésének a munkálatai 1910. augusztus 23-án kezdődtek el. A földmunkák után kezdődött a különböző létesítmények falainak felhúzása, majd a tetőszerkezetek felrakása. Sajnos 1911. július 8-án óriási földrengés pusztított a hírös városban és környékén. A földmozgás jelentős károkat okozott a város lakásállományában, így a laktanyák épületeiben is. A földrengés kihatott a huszárlaktanya munkálataira is. Ugyanis csúszott a kaszárnya felépítésének a határideje.

    A huszárlaktanya végre elkészült, az illetékes hatóságok, a részleges átvételt 1911. szeptember 19-én kezdték meg, s november 15-én fejezték be az ügyintézést. Azonban még hónapok múlva is foglalkoztak az épületeken feltár hibák és hiányosságok megszüntetésével, az anyagok pótlásával. A katonai kincstár csak év végén vette át használatra az elkészült huszárgarnizont. Ez a laktanya már a korban modern, korszerű módon lett kivitelezve!

   A huszárlaktanyában különböző épületek készültek: legénységi-és tiszti épület, parancsnoki épület, korszerű és világos lóistállók, szénaraktár, patkolókovács-műhely és a beteglovak számára istálló. A kaszárnyához tartozott még korszerű és nyitott lovarda, étkezdék, fürdő és fogda a fegyelemsértő huszárok számára.

   A huszárlaktanyát 1914-ben néhány épület felhúzásával bővítették. Milyen követelményeket írt elő a vonatkozó szabályzat az építtetők részére? A törvény már meghatározta, hogy a hálókörletekben minden közlegény és őrvezető számára négy és fél négyzetméter terület álljon rendelkezésére úgy, hogy minden lakó után legyen 15 köbméter levegő.

        Kik állomásoztak az új huszárkaszárnyában?

   Az elkészült új lovas-garnizonban, az évtizedek óta itt állomásozó Magyar királyi 1. Honvéd Huszárezred II. osztályát két századdal helyezték el. A huszárok lóháton, ünnepélyes külsőségek között masíroztak be az újonnan létesített kaszárnyába. A város vezetői és a katonai elöljárók fogadták a bevonuló nyalka huszárokat.

Hirdetés

[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]

   A huszárlaktanyában állomásozó századok a kiképzést a kaszárnya kerítésén belül, illetve a nyomási réten hajtották végre. A helyőrségben települő lovas-alakulatok részére, évente szerveztek díjlovaglásokat, lovas versenyeket és bemutatókat tiszti-és legénységi kategóriákban. Ezekre az 1. huszárezred itt állomásozó tisztjeit és huszárjait is rendszeresen benevezték.

   1913. április 22-én, a Szolnoki út mellett lévő huszárlaktanyában, a kijelölt honvédhuszárok tűzoltócsoportja részére Forster Károly huszár alezredes módszertani foglalkozás keretében bemutatta a laktanya tűzvédelméhez szükséges tűzoltóeszközöket és azok használatát. 1913 őszén Kecskemétre helyezték a huszár-önkéntesek tanfolyamát.

   Az 1. huszárezred és benne a kecskeméti II. huszárosztály részt vett a Nagy Háborúban s különböző frontszakaszon harcoltak század vagy osztálykötelékben. A mozgósításkor Zech Colbert báró huszár ezredes volt az ezredparancsnok. A II. huszárosztály parancsnokai a Kecskeméten történt állomásoztatás idején:

Forster László                  őrnagy                     1911-1912

Pintér Jenő                       őrnagy                     1912-1914

Rakovszky László            százados                   1914

Schandl Géza                   százados                  1915

Prónay Sándor                 őrnagy                     1916-1917

 

   A kér világháború között is folyamatosan a honvédhuszárok települtek a huszárlaktanyában.  Budapesten, a régi huszárkaszárnyában települt a Magyar királyi I. Ferenc József Jász- Kun 1. Honvéd Huszárezred Parancsnokság és az I. osztálya. Ennek a regimentnek a II. osztálya pedig Kecskeméten állomásozott, a Szolnoki úton lévő huszárgarnizonban egészen 1942-ig.

   A huszárosztály békelétszáma összesen 300 főből állt. Az osztály fegyverzetében karabély, egy db nehéz géppuska, 1907M vízhűtéses Schwarzlose géppuska, Frommer pisztoly és az 1904M lovassági kard volt rendszeresítve. A huszárszázadoknál golyószóró is volt még alkalmazásban. Az alegységeknél 1-1 mozgókonyha, az osztálynál pedig 11 db országos jármű volt hadrendben.

    A huszárok a kiképzéseken kívül rendszeresen részt vettek a helyőrségben megrendezett vívóversenyeken, díjlovaglásokon. A huszárosztály 1931. szeptember 7-én tartotta a szokásos lovasversenyét, amelyet megtekintett Gömbös Gyula honvédelmi miniszter is. 1933. április 28-án a II. osztály ezrednapon vette részt, amelyen megjelent Perczel Olivér ezredes, ezredparancsnok is. Utána lóversenyek zajlottak. Díjugratásban 1-ső lett Kánai Antal százados, 2-ik Németh Dezső százados, a 3-ik pedig Debreceni Pál hadnagy. November 4-én Hubertus lovaglást szerveztek, ahol a versenyben 2-ik lett: Tomka Emil huszár főhadnagy, a 3-ik helyezett pedig Magyar Balázs huszár főhadnagy.

   A II. huszárosztály parancsnokai Kecskeméten:

Szőke- Kovács János       őrnagy                1924-1927

Bezerédj Tibor                 őrnagy                1927-1929

Ertsey- Leitshaft Károly   őrnagy               1929-1930

Démi Gerő Sándor         alezredes            1930-1933

Magyary Andor              alezredes            1933-1937

Perczel Dénes                 alezredes            1937-1939

Altorjai György               alezredes            1939-1940

Barkóczy Béla                 alezredes            1940-1942

   Az 1942-es hadrend módosulása következtében felszámolták az 1. Honvéd Huszárezredet. Az állományát átcsoportosították másik egységekhez. A kiürített huszárkaszárnyába páncélosalakulatot helyeztek el. Kecskemétre telepítették a 2. páncélos hadosztályparancsnokságot és a 3. harckocsi ezred alárendeltségébe tartozó II. páncélos-zászlóaljat. A páncélosok 1942. október 25-én települtek át a hírös városba. A Nagytemplom előtt, a főtéren ünnepélyes külsőségek közt fogadták őket a város polgári és katonai vezetői. A II. zászlóalj parancsnoka Légrádi Elek őrnagy volt. Az ünnepélyes fogadást követően a harckocsik és kezelő személyzeteik elfoglalták körleteiket, a Szolnoki út mentén lévő, volt huszárlaktanyában.

Ezt a kaszárnyát az 1944 őszén, a bevonuló szovjet egységek vették birtokba. Egészen az 1950-es évtized végéig ott tanyáztak. Utána már polgári célokat szolgált. Sokáig a falai között működött a Reszelőgyár, egészen a rendszerváltásig.                  

               

 Kenyeres Dénes

 

Hirdetés

Percről percre percről percre

Fő híreink fő híreink

Hirdetés

helyi hírek

Az elmúlt 24 óra eseményei.

Az elmúlt 24 óra eseményei.

Tegnap a nyomozók és járőrök 6 személyt fogtak el, és további 4 előállításáról intézkedtek. ...

2021.12.07. 09:25

HI! Kecskemét: Ünnepvárás Katonatelepen

HI! Kecskemét: Ünnepvárás Katonatelepen

December 19-én folytatódik a HI! Kecskemét karácsonyi programsorozata, mégpedig Ünnepvárással Kat...

2021.12.07. 08:00

Karbantartások az M5-ösön

Karbantartások az M5-ösön

Az M5-ös autópálya több szakaszán is karbantartásokat végeznek a mai (kedd) napon. Mutatjuk, hol ...

2021.12.07. 07:19

Sikeres pályaorientációs rendezvénysorozat megyénkben

Sikeres pályaorientációs rendezvénysorozat megyénkben

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2021. október és november hónapban „Jövőd a tét!&r...

2021.12.07. 07:05

Európa nap – társadalmi felelősségvállalással - Videóval

Európa nap – társadalmi felelősségvállalással - Videóval

Rendhagyó, ún. Európa Napot rendezett meg a Kada Elek Közgazdasági Technikum. A tanítási nap két ...

2021.12.06. 21:02

13 kép

Hétvégén látogatást tett a Mikulás a belvárosi piacon

Hétvégén látogatást tett a Mikulás a belvárosi piacon

Az elmúlt hétvégén meglepetés fogadta a Budai utcai Piaccsarnokba érkező családokat: megérke...

2021.12.06. 20:28

Rendőrmikulás a Petőfi Sándor utcán - Videóval

Rendőrmikulás a Petőfi Sándor utcán - Videóval

Különleges rendőri ellenőrzést kaptak ma délelőtt azok az autósok, akik a Petőfi Sándor utcán hal...

2021.12.06. 17:37

34 kép

Oktatást segítő eszközökkel támogatja a HBPO Kft. a Neumann János Egyetemet

Oktatást segítő eszközökkel támogatja a HBPO Kft. a Neumann János Egyetemet

Hálózati switch eszközöket adományozott a HBPO Manufacturing Kft. kecskeméti gyáregysége egyetemü...

2021.12.06. 16:19

Az Aranyhomok Egyesület is képviselteti magát a Téli Fényünnepen

Az Aranyhomok Egyesület is képviselteti magát a Téli Fényünnepen

A kecskeméti Téli Fényünnep és Csodaország karácsonyi vásárán az Aranyhomok Kistérségfejlesztési ...

2021.12.06. 15:27

14 kép

Körmendi Bence: térdsérülés, műtét, hosszabbítás

Körmendi Bence: térdsérülés, műtét, hosszabbítás

A Sopron elleni találkozón még igen hasznos játékkal, fontos pontokkal vette ki a részét az idege...

2021.12.06. 15:21

Nemzetközi tornán szerepelt az Akadémia U16-os fiú csapata

Nemzetközi tornán szerepelt az Akadémia U16-os fiú csapata

A hétvégén, Budapesten rendezték meg a Szent István Kupa kvalifikációs tornát, amelyen a Mercedes...

2021.12.06. 13:22

5 kép

92 éves asszony kifosztóját keresik a kecskeméti rendőrök

92 éves asszony kifosztóját keresik a kecskeméti rendőrök

A nyomozók a lakosság segítségét kérik egy férfi megtalálása érdekében, aki bankban fosztott...

2021.12.06. 11:41

Buszra szállt a Mikulás - Videóval

Buszra szállt a Mikulás - Videóval

A KeKo járatain is találkozhatunk ma (hétfőn) a Mikulással. A Kecskeméti Közlekedési Központ...

2021.12.06. 11:03

24 kép

A Mikulás-fellépést idén videón küldték az óvodákba a Mátyás-iskolások

A Mikulás-fellépést idén videón küldték az óvodákba a Mátyás-iskolások

A Mátyás iskola tanulói minden évben Mikulás-műsorral járják a Corvina intézménycsoport óvodáit. ...

2021.12.06. 09:38

Nagy erejű ütközés Kecskemétnél - Videóval

Nagy erejű ütközés Kecskemétnél - Videóval

Két személyautó ütközött össze Kecskemét határában, az 54-es főúton.

2021.12.06. 08:59

17 kép

Burkolatjavítás az M5-ösön Kecskemétnél

Burkolatjavítás az M5-ösön Kecskemétnél

Az M5-ös autópályán Ócsa és Újhartyán között, valamint Kecskemét és Városföld között tö...

2021.12.06. 07:14

Lezárt akta: ne cselekedj hirtelen haragból!

Lezárt akta: ne cselekedj hirtelen haragból!

Lerúgta dühében volt élettársa visszapillantó tükrét, ezért rongálás vétség miatt folytattak elle...

2021.12.05. 19:01

Hunyadivárosban folytatódott a nagy avargyűjtési akció

Hunyadivárosban folytatódott a nagy avargyűjtési akció

Hunyadiváros 11 helyszínén ötvennél is több önkéntes takarította el a lehullott őszi leveleket sz...

2021.12.05. 17:32

9 kép

Háziversenyt rendezett a KESI úszószakosztálya

Háziversenyt rendezett a KESI úszószakosztálya

Negyedik alkalommal rendezte meg a Mikulás Kupa úszóversenyét december 4-én a Kecskeméti Sportisk...

2021.12.05. 17:05

„Megérintett a halál”

„Megérintett a halál”

Covid-árvákról beszélünk, családok élete borul gyászba nap mint nap, mégis sokan „tagadássa...

2021.12.05. 16:15

Még több helyi hírmég több hír
Kecskeméti Lapok
Hírös históriák
Hírös gazdaság
A cookie-kkal még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezel a cookie-k használatába. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies